Rechten van de stagiair

De sociale zekerheid van de stagiairs

1. De gewone stages

1.1 - De verplichte stages in het kader van studies

Om hun diploma te behalen, moeten studenten in bepaalde studierichtingen stage lopen. Voor onbezoldigde stages is geen aangifte nodig bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Er moet ook geen bijdrage worden betaald. Bovendien kunnen studenten in België tot de leeftijd van 25 genieten van een ziekteverzekering als persoon ten laste, op voorwaarde dat zij regelmatig les volgen in het secundair, hoger, beroeps- of technisch onderwijs. Studenten die geen ziekteverzekering als persoon ten laste hebben, kunnen onder het verplichte stelsel van ziekte- en invaliditeitsverzekering voor studenten vallen. Als de stage bezoldigd is, moeten de studenten bedrijfsvoorheffing betalen.

 1.2 - De niet-verplichte stages

Sommige studenten of pas afgestudeerden kiezen ervoor stage te lopen om praktische werkervaring op te doen. Om te kunnen bepalen of het socialezekerheidsstelsel op hen van toepassing is, wordt hun situatie bekeken zoals die van verplichte stagiairs. Ook hier wordt dus nagegaan of de stage al dan niet bezoldigd is.

2. De stages die toegang geven tot vrije beroepen

Stages voor vrije beroepen zijn niet onderworpen aan de meldingsplicht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op grond van een tewerkstelling volgens gelijkaardige voorwaarden als bij een arbeidsovereenkomst. Bijgevolg moeten deze stagiairs zich enkel aanmelden indien zij hun stage lopen in het kader van een arbeidsovereenkomst. In dit geval is het algemene stelsel van werknemers van toepassing, maar dit komt niet zo vaak voor. Meestal werken stagiairs dus niet in het kader van een arbeidsovereenkomst. Studenten die een verplichte stage lopen om toegang te krijgen tot bepaalde vrije beroepen (zoals advocaten, deurwaarders, architecten), vallen onder het sociaal statuut van zelfstandigen.

2011 © Mezquita - All rights reserved - Communication & Web by Header