De veelgestelde vragen van de bedrijven

1.Wie behandelt uw rekruteringsaanvragen?

Mezquita & Associates garandeert u dat uw Consultant een universitaire opleiding genoot en een ervaringsdeskundige is. Een rekruteringsdossier wordt verwerkt tot een succesvolle afsluiting door een team: een Consultant en een Recruitment Officer die beiden relevante praktijkervaring hebben op het vlak van rekrutering en selectie.

2. Hoe behandelt Mezquita & Associates uw aanvraag?

Mezquita & Associates hecht veel belang aan het uitbouwen van een professionele relatie met u opdat uw aanwervingsbehoeften grondig kunnen worden geanalyseerd. Vervolgens wordt een methodiek voorgesteld op basis waarvan wij de door u aan ons toevertrouwde opdracht tot een goed einde kunnen brengen. Ons kantoor aanvaardt uitsluitend opdrachten die binnen zijn competenties liggen of die zijn capaciteit niet overschrijden. Enkel op deze wijze kunnenwij u op professionele wijze vertegenwoordigen t.o.v. de kandidaten: een betrouwbaar beeld schetsen van uw onderneming, het gezochte profiel en de mogelijk wervingsprocedure maken deel uit van onze taak. Mezquita & Associates geeft deskundig advies, meet zich een respectvolle, onpartijdige en niet- discriminerende handelswijze aan ongeacht of het uw ingeleide of onze voorgestelde kandidaten zijn. In onderlinge overeenstemming zal ons kantoor de kandidaat na zijn aanwerving verder opvolgen. 

3. Zijn uw huidige medewerkers beschermd?

Tijdens rekruteringsopdrachten voor onze andere opdrachtgevers verbindt het bureau zich ertoe de voor uw opdracht voorgestelde kandidaten niet te benaderen. Ons kantoor zal uw medewerkers nooit aanspreken voor een functie in een ander bedrijf, tenzij de kandidaat uit eigen initiatief te kennen heeft gegeven dat hij/zij een andere baan zoekt. Die regel geldt voor een periode en voor een gebied dat wij samen overeenkomen.

4. Hoeveel tijd vraagt een opdracht? 

Het bureau verbindt  zich ertoe de opdracht binnen een redelijke tijdspanne uit te voeren. De samenwerkingsovereenkomst die wij met onze opdrachtgever aangaan, voorziet in concrete afspraken betreffende de timing van de verscheidene fasen van het selectieproces.

5. Hoe worden de honoraria bepaald?

De vergoeding wordt duidelijk afgesproken tussen de partijen en schriftelijk vastgelegd. De honoraria zijn een juiste weergave van de kwantiteit en kwaliteit van de te leveren prestaties. Zij moeten ons kantoor ook in staat stellen al zijn verplichtingen omtrent professionalisme, kwaliteit en deontologie na te leven.

6. Wat is onze werkwijze? 

Mezquiat & Associates waarborgt u zijn deskundigheid bij het uitvoeren van uw opdracht en stelt alles in het werk om u de meest geschikte kandidaten voor te stellen. Ons kantoor werkt op een objectieve, niet-discriminerende en respectvolle wijze. Onze deskundigheid berust op 4 essentiële elementen, namelijk:

  • inzicht in de structuur en de werking van uw onderneming alsook in de vereiste professionele vaardigheden

  • kennis van het personeelsbeleid in uw onderneming

  • kennis van de structuur en de werking van de arbeidsmarkt

  • een oordeelkundig gebruik van werving- en selectiemethoden

EndFAQ

2011 © Mezquita - All rights reserved - Communication & Web by Header